İnsanın bilimi kullanarak tabiata avantaj kurmak amacıyla tasarladığı rasyonel bir disiplindir.
Teknoloji, yeni bir mal meydana çıkaran ya da sahip olunan malların daha ucuz ve kaliteli biçimde üretimine imkan veren her türlü bilgi, yetenek ve proseslerdir; mal ve hizmet üretiminin yanısıra yönetim, pazarlama ve aynısı hizmet ve bilgi konularıyla da alakalı olabilir.
Herhangi bir endüstri dalıyla alakalı dizayn ve yapım yöntemlerini, sarfedilen araç, gereç ve aletleri amacıylae alan bulgular bütünü. Teknoloji terimi Yunanca “sanat” ya da “kabiliyet” manasına gelen “tekhnê” ve “çalışma alanı” manasına gelen “logia” sözcüklerinden türemiştir.

Sözcüğün İngilizcede ilk meydana çıkışı 17. Yüzyıla rastlar. İlk başlarda sadece sanatın uygulanması manasında kullanılmıştır. Sadece sonradan manası değişmiş ve 20. Yüzyılın ilk haftalarında kimi proses ve düşüncelerin detaylı çalgılara ve makinelere dönüşmesini kapsayacak kadar genişlemiştir. Yirminci yüzyılın ortasına gelindiğinde, teknoloji bundan sonra insanın çevresini dönüştürmek amacıyla, araştırarak yaptığı etkinlikler tümü olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Sadece teknoloji tarifi sıksık olarak bilimle direkt olarak ilişkilendirilmiştir. Günümüzde de süregelen olarak bilimsel bilginin hayata geçirilme şekilleri biçiminde kullanılmaktadır.
Teknolojini yirminci yüzyılda gösterdiği baş döndürücü ilerleme hızı, insanlık tarihi boyunca rastgele bir dehemmiyetde görülmemiştir. Teknolojik yenilikler ve ilerlemeler toplumsal yaşamın çoğu alanını etkiledi ve değiştirdi. Suni kauçuktan plâstiklere ve kumaşlara kadar yeni malzemeler, insanların giyim kuşam yaklaşımlarını dönüşüme uğrattı. 1888 yılında tramvayın sahneye çıkışıyla, şehirler mesafe teriminden bağımsız olarak ilerlemeye başladı. 1913 yılında otomobilin üretim hattına girmesi ve ucuzlamasıyla, endüstri toplumlarında kır-şehir uzaklığı azaldı ve kırsal kesim kavramı değişti,. 1903 yılında Wright kardeşlerin peşinden tayyare endüstrisi büyük ilerleme gösterdi.
Teknoloji (technoslogos), techne; gerçekleştirme ve logos; bilmek manasına gelmektedir. İnsanoğlunun lüzumlerine ideal yardımcı alet ve edevatın yapılması ya da üretilmesi amacıyla lüzumli data ve yetenektir. Bir insan faaliyeti olarak teknoloji, insanlığın tarihinde bilim ve mühendislikten evvelce meydana çıkmıştır.
Sözlük manası “bilginin, endüstrideki işlemlerde sistematik olarak programya alınması” demek olan teknoloji, geniş anlamda, tetkik, geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve satış ardından hizmeti amacıylae alan bir endüstri sürecinin, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilecek bilgi ve yeteneklerin tümüdür. Teknolojik yenilik de, “üretim proseslerinde yenilik, yeni mamüller ve yeni kurumsal örgütlanma biçimleri” olarak tanımlanmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde, ürün rekabeti, bilimsel ve teknolojik yetkinlik rekabetine dönüşmüştür. Klasik anlamda rekabet kuvvetinü belirleyen faktörler içersinde natural hammadde kaynaklarının bolluğu, ucuz işçilik şeklinde asli üretim faktörleri yer alırken, bubugünümüzde ileri ve özellikli üretim faktörleri belirleyici hale gelmiştir. İleri üretim faktörleri, nitelikli iş kuvvetinü, Ar-Ge altyapısını, modern bir etkileşim ağını ve bilişim (enformasyon) teknolojilerinin etkin tüketimini içerirken, özellikli üretim faktörleri, belirli alanlarda yoğunlaşmış data ve yeteneğe sahip iş kuvveti ile bilgi ve tecrübe birikimini içermektedir.

Diğer yandan, başta elektronik, enerji, bilişim, uzay, biyomühendislik, organik kimya endüstrileri şeklinde “bilim ve teknoloji esaslı” sektörler ile bunların bir bileşkesi olan savunma endüstrii, en yüksek oranda katma değer yaratan, ötürüsı ile toplumsal refaha katkıları en yüksek olan endüstri dalları olarak meydana çıkmaktadırlar. Teknoloji, ilerlemiş bir medeniyet amacıyla lüzumli görülmektedir.Değişen teknolojinin tarihi, çok eskilere, ilk sıradan aletlerin yapımına değin uzanmaktadır ve medeniyet tarihiyle koşut olarak ilerlemiştir. Orta Çağdan sonra, bilhassa de endüstri Devrimi ile çağıl teknoloji devri başlamıştır. Fakat bir yanda teknolojik ilerlemeler süratle artarken, bir taraftan da coğrafî sınırlar genişlemiş ve politik sistemler de bu ilerlemeye paralel bir seyir izleyerek değişmişlerdir. Teknoloji, geleneksel kültürel yapıları dönüştürürken, beklenmedik toplumsal neticelere da yol açmıştır. Dolayısıyla neticeları itibarıyla teknoloji vakit süre yapıcı süre süre da yıkıcı olarak değerlendirilmektedir.
Teknoloji, yeni bir mal meydana çıkaran ya da sahip olunan malların daha ucuz ve kaliteli biçimde üretimine imkan veren her türlü bilgi, yetenek ve proseslerdir; mal ve hizmet üretiminin yanısıra yönetim, pazarlama ve aynısı hizmet ve bilgi konularıyla da alakalı olabilir.Teknolojik ilerleme ve yenilikler, incelemeye ve bilimsel bilgi birikimine bağlıdır. Bu amaçla de, “tetkik ve geliştirme” (AR- GE) faaliyetleri, bundan ötürü da üniversiteler ve tetkik kurumları, teknolojik ilerleme bakımından büyük ehemmiyet taşır.
TEKNOLOJİ“Teknik” ve “teknoloji” terimleri iki ayrı kavramaı işaret eder. “Teknik”, üretimde sarfedilen, bilimsel bilgiye dayalı, metodik proseslere (proseslere) dair bir bilgi ve tecrübe kümesini;
“Teknoloji” ise, söz hususu teknikleri ve bu tekniklerin Uygulanması ile alakalı alet,makina ve malzemelerigeliştirebilmenin(sıçratıcı) bilgi ve tecrübesini (birikimli) ifade eder. Bu yönden teknoloji, bir bilgi kümesi olarak, bilime daha yakındır.

Dünden Bugüne Teknolojik Yenilikler

Formüle edilen ülkelerde ürün rekabet seviyeleri, bilimsel ve teknolojik yeterlilik rekabetine dönüşmüştür. Klasik hisler sırasındaki rekabetçiliği belirleyen birçok unsur arasında, saf hammadde kaynaklarının bolluğu, günümüzde en gelişmiş ve özel nesil şeylerin belirleyici hale geldiği günlerde ucuz işçilik gibi temel yaratma faktörleri bulunmaktadır. Gelişmiş çıktı değişkenleri, yetkin işgücü, Ar-Ge altyapısı, modern bir iletişim topluluğu ve bilgi sistemlerinin etkin kullanımı gibi şeyleri içerir; ancak, yaratma yönleri, bilgi ve uzmanlık ve belirli alanlarda yoğunlaşan teknikler ve bilgi birikimi ile bilgi birikimi ve uzmanlık.
Buna karşılık, elektronik, Enerji, Bilişim, Alan, Biyomühendislik ve doğal kimya endüstrisi gibi “temel bilim ve teknolojik know-how esaslı” sektörler ve bunların bir karışımı olan savunma işi piyasadan en iyisini üretiyor ve böylece sosyal refah için en yüksek katkısı var. olarak ortaya çıkarlar.
Önemi?

Sanayileşmenin en belirgin yönü know-how yapmaktır. Teknik bilgi üretebiliyorsanız, bilgi ve gerçekleri ürünleri stilize etmek ve tasarlamak için kullanabiliyorsanız, ticarette rekabet avantajını ve koruma yöntemlerinde caydırıcılığı garanti edebilirsiniz. Kimse ona mükemmel bir şey vermeyeceğinden, koruma programlarında sanayileşme ve ilerleme sağlama ihtimalimiz yoktur.

Bu nedenle amaç, gerçekten kendi bilgimizi oluşturmak olmalıdır. Teknolojik bilgi birikimine sahip bir sanayileşme olması, ülke çapındaki finansal sisteme, yerdeki mühendislik elektrik enerjisine ve ülke çapında teknolojik bilgi birikimine ve forestall beyin tahliyesine en büyük katkıyı sağlayabilir.
Yirminci yüzyılın bilim ve teknolojisi durumunda, altın çağa ulaştı ve insanın varlığında vazgeçilmez kolaylık sağladı. Bilim durgun olmasa da, bilimin sınırları genişledi; Gezegenin göründüğü kadar önemli olmadığı gerçeği.

Bu günlerde, bilim olağanüstü bir yöntemle ilerlemiş, ancak gerçekten insan varlığının olmazsa olmazı bir çoğa dönüşmüştür. Bilim nedeniyle ortaya çıkan teknolojiler her yerde yaşamımızı kolaylaştırmayı başardı. Bir Bilim ve Know-how içeren döngüsel bir ilişki var; Bilimsel deneyler, işlevsel ayrıntılar geliştirerek teknolojik büyümeyi sağlarken, web sitesi teknolojik gelişmeleri, daha uygun durumlarda bilimsel araştırma yaparak bilimsel gelişmeyi hızlandırır. Moda çağının başlangıcından itibaren belirginleşmeye başlayan bilim ve teknolojiler arasındaki bu bağlantı, en sonunda şu ana kadar devam etti.

Bunun tamamen doğal bir sonucu, mevcut toplumlardaki kültürel ve hızlı değişen sosyaldir. (Rönesans ve Reformla birlikte, bilimdeki gelişmelerinizin temelleri çoktan atıldı, büyümeyi engellemeye çalışan tüm olumsuzluklarda (kilise ve inanç gibi) ögeler ortadan kalktı.

Televizyon ve telefonu ele alalım
Telefon…

İnsanların uzaktan iletişim kurmasını sağlayan özel ekipman, Fransız devrimi sonrasında hızlı bir şekilde optik telgrafların varlığıyla tüm ilerleme sürecine girdi.
Cep telefonu 1876’da Graham Bell tarafından vardı. Ulusun içindeki insan sesinde ve daha sonra birçok uluslararası mekanda yayınlanmasına izin verdi. Bu yenilik birçok sorunu ortaya çıkardı. Bizler daha sonra ülkeler arasında açılmaya başlayabilmeniz için kabul edildi. 19. yüzyıldan itibaren, sohbet ağları gelişmeye başladı, halklar arasında konuşma
Televizyon…

20. yüzyılda, kitlesel yayın stratejileri ortaya çıktı. İlk Çevre Savaşı’ndan kısa bir süre sonra Radyo, İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra hayatımıza girdi. Yayınları 31 Ocak 1968’de gerçekleşti. Bireylerin her birinin etkili ve zararlı faktörleri var.
Olumlu yönleri …
World wide web ağı sayesinde, dünyanızın belirli bir sonucuyla verilere ulaşıyoruzTeknolojilere teşekkürler, bireyler daha rahat yaşama koşullarına sahipler
Teknoloji, ilaç sektöründeki çığır açan ürünleri ile bireylerin yaşamları üzerinde iyi bir etkiye sahiptir.
• Eğitimde teknolojilerin avantajları Episkop, projeksiyon cihazı, tv, dvd – vcd, video katılım birimleri, örneğin fakülte kolaylığı.
• Halen, teknolojilerin yapıcı bir sonucu, bilgi, fikir ve düşüncelerin genellikle erkek ve kadınların önemli kitlelerine çok daha rahat aktarıldığı gerçeğidir.
kayıplar
• Çok sayıda küçük çocuk ve yetişkin, bilgisayar başında çok fazla zaman harcıyorlar Bu nedenle, muhtemelen fıtıklaşmış disk, boyun fıtığı, sırt ve boyun ağrıları ve kilo problemleri olabilir.
• Toplumumuzu bir çok yeni eşya unuttu
• Teknolojiler sonucu fabrikalarda faaliyet gösteren birçok kişi aslında işsizdir. Ayrıca, teknik bilgi birikimi sayesinde, donanım, lahana, ayakkabıcılık gibi birçok meslek unutulmaktadır.
• Gezegenimizin en büyük sorunu olan dünya ısınma felaketi mühendisliğe neden oldu
Sonuç?
Mühendislik, günümüzde vazgeçilmez unsurları arasındadır. Ülkelerdeki gelişme düzeyi, teknolojik yönleriyle değerlendirilmektedir. Teknolojik yeniliğin kullanım kısımları gerçekten çok büyük. Eğitimden savunma sektörüne kadar her alanda kullanılan teknolojik yenilik, sosyal ve ekonomik yaşamda vazgeçilmez bir etken haline geliyor.Burada, kadın ve erkek burada kaldığı sürece teknolojilerin teknolojik yeniliklerde ilerleyeceğini biliyoruz. Şimdi bize gelen motorlu taşıtların çoğu hayatımıza girecek ve hayatlarımızı daha az zorlaştırmaya yardımcı olmaya devam edecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here